Foto: iStock
Foto: iStock

STRIPER PÅ TV-SKJERM

JURIDISK: Når en forbruker kjøper et produkt har hen krav på informasjon. Om informasjon er feil, eller holdes tilbake, så er det en mangel, under forutsetning av at dette hadde påvirket kjøpet.

Publisert

Samtidig så er det slik i denne saken at det er kunden som har bevisbyrden. I denne saken har kunden spesifikt blitt oppfordret til å skaffe tilleggsdokumentasjon for å underbygge sitt krav. Det rådet ble ikke fulgt, og det får konsekvenser for utfallet.

SAKEN GJELDER: STRIPER PÅ SKJERM PÅ TV

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte en 75 tommer smart TV av innklagde (forhandler) for kr 26 990,-. Ordrebekreftelse er fremlagt. I mars 2019 oppdaget klageren striper i skjermen, såkalt «curtain fall». Han tok kontakt med innklagde og ble henvist til serviceverksted.

Ifølge klageren bekreftet serviceverkstedet at curtain fall er et kjent problem og at dette ikke kan repareres. Produsenten skal ifølge klageren ha gitt uttrykk for at curtain fall ikke er å anse som en feil, men at teknologien ikke er bedre. De skal også ha vist til at man kan minimere effekten dersom TV settes i dynamisk modus.

Klageren har fremlagt e-post fra serviceverkstedet hvor de etterspør bilder som viser feilen. Det er videre fremlagt arbeidsrapport hvor det fremgår at tekniker «programmerte tv». Under «feilsymptomer/avtaler» fremgår det at det «går striper med farger nedover skjerm, både når den varm og kald» og «lagt inn bilde og video på saken». Det kommer ikke klart frem av rapporten hvorvidt stripene er noe serviceverkstedet selv har anmerket, eller om det refereres til symptomene klageren har meldt inn. Klageren reklamerte til innklagde per e-post. Han viste til at han hadde vært i kontakt med serviceverkstedet, hvor tilbakemeldingen var at curtain fall var en kjent feil på produktet som det ikke går an å reparere.

Etter at innklagde etterlyste skriftlig bekreftelse på denne tilbakemeldingen sendte klageren over arbeidsrapporten fra serviceverkstedet, samt et såkalt «techbrev» fra 2017 vedrørende et tilsvarende TV hvor det blant annet fremgår at

«This is spec of Panel upper 75inch in this years models. No service. NO panel replacement».

For å minimere curtain fall fenomenet foreslås det i dokumentet å endre innstillinger, blant annet sette TV i dynamisk modus. Klageren viste til at techbrevet var fra produsenten og var hentet fra produsentens serviceportal.

Av den videre korrespondansen fremgår det at innklagde ønsket å undersøke TV-en for å vurdere om mengden curtain fall var av et slikt omfang at det måtte ansees som en feil. TV ble hentet hos klageren. Innklagde ga tilbakemelding per e-post om at det ikke ble ansett å være en kjøpsrettslig mangel ved TV-en og at det ikke lot seg gjøre å reparere, omlevere eller heve kjøpet. Endelig ble klageren anbefalt å ta kontakt med produsentens kundeservice ved behov for videre teknisk hjelp.

Om informasjon er feil, eller holdes tilbake, så er det en mangel, under forutsetning av at dette hadde påvirket kjøpet

Klageren anfører for utvalget at TV-en er mangelfull. Han gjør gjeldende at det ikke var opplyst på kjøpstidspunket at teknologien ikke var bra nok til å bruke de fire tilgjengelige modusene. Han viser til at når det ble kjøpt en TV til kr 26 990,- er han ikke interessert i å kun bruke dynamisk modus, som ifølge klageren heller ikke fjerner problemet. Klageren påpeker også at techbrevet fra produsenten viser til at curtain fall fenomenet på 2016- modellene ikke kan repareres og at de visste om dette da TV ble solgt ut til markedet uten å opplyse om det.

Klageren har prinsipalt lagt ned krav om omlevering til en TV uten feil, subsidiært kreves heving med tilbakebetaling av kr 26 900,-, atter subsidiært kreves prisavslag oppad begrenset til kr 26 900,-.

Innklagde avviser klagerens krav. De gjør gjeldende at den aktuelle TV-modellen har denne effekten kalt curtain fall i større eller mindre grad og at dette er helt normalt. Angående den påklagde TV-en spesielt viser de til undersøkelse som ble utført hos dem og at det ikke ble funnet unormalt mye curtain fall. Endelig bemerker de at ved å benytte optimale innstillinger på TV-en vil effekten minimeres.

Påstand

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal besørge omlevering av en ny TV uten feil, subsidiært kreves heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 26 900,-, 3 atter subsidiært kreves prisavslag oppad begrenset til kr 26 900,-.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Etter fkjl. § 15 skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det fremgår at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Det er en mangel når selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Klageren har anført at tilstedeværelsen av curtain fall på den påklagde TV-en utgjør en mangel. Det er også anført at innklagde før kjøpet burde ha opplyst om eventuell svakhet i teknologi.

Innklagde har avvist at den påklagde TV-en er å anse som mangelfull.

Utvalget savner en sakkyndig uttalelse som kunne ha redegjort nærmere for omfanget av curtain fall og hvorvidt dette er påregnelig eller ikke ved kjøp av en TV som denne i den aktuelle prisklassen. Utvalget viser i den forbindelse til at klageren ble oppfordret av Forbrukerrådet til å innhente en slik uttalelse, uten at dette er gjort. Det er klageren som har bevisbyrden for den eller de omstendigheter som kravet er grunnet på. Utvalget finner ikke at klageren har dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at TV-en har en mangel. Bilder som er fremlagt i saken, eller klagerens egen vurdering av TV-en, anses ikke tilstrekkelig som dokumentasjon på dette. Utvalget finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på den fremlagte vurderingen fra produsentdatert i 2017. Det er følgelig ikke sannsynliggjort at TV-en ikke samsvarer med det avtalte og klagen har dermed ikke ført frem.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2022, som ble distribuert 30. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2022, som ble distribuert 30. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS