Foto: iStock

KJØP AV ROBOTSTØVSUGER PÅ NETT

JURIDISK: Ved nettsalg og fjernsalg kan ikke produktet «besiktiges», derfor er det en regel om angrerett.

Publisert

Dermed kan en kunde returnere en vare, og få pengene igjen. Noen butikker opererer med «Åpent kjøp», som er en utvidelse av angreretten, men dette er ikke lovpålagt. Det er viktig å skille mellom angrerett og åpent kjøp. Et viktig tema i denne saken er tilstanden til det returnerte produktet.

SAKEN GJELDER: KJØP AV ROBOTSTØVSUGER PÅ INTERNETT

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte en robotstøvsuger fra innklagdes nettbutikk den 17.3.2019. Han betalte kr 6.795,- gjennom Resurs Bank. Det er fremlagt ordrebekreftelse hvor følgende fremgår:

«Samme dag som din bestilling blir sendt fra oss, sender vi deg en bekreftelse via e-post som inneholder kollinummer og en link til transportør hvor du kan spore ordren din. I e-posten finnes også ditt garantibevis samt en lenke til et returskjema/angrerettskjema. (...)

l følge Angrerettsloven har du som kunde rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varen

l følge Angrerettsloven har du som kunde rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Du trenger ikke å oppgi forklaring for dette, men du må gi oss beskjed. For at du skal kunne benytte deg av angreretten er det en forutsetning at produktet er i vesentlig uforandret stand, dvs. ikke tatt i bruk som ditt eget og ikke ødelagt eller skadet. Du som kunde står for returfrakten hvis du velger å benytte deg av angreretten (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Informasjon om Angrerettsloven vedlegges leveringsbekreftelsen du mottar via epost.

  • Angrefrist og Åpent kjøp
  • Reklamasjon
  • Slik returnerer du en vare»

Den 2.4.2019 reklamerte klageren på e-post og viste til at støvsugeren fungerte dårlig og han ville bruke sin angrerett. Det fremgår av e-postkorrespondanse mellom partene påfølgende dag at innklagde informerte om følgende:

«Om du ønsker å angre kjøpet ditt kan du bruke produktet i inntil 30 dager før det må returneres. Ved eventuelt verditap som oppstår ved bruk av produktet ut over avdekking av varens art, egenskaper og funksjon må du som kunde dekke»

Innklagde tilbød klageren å sende returseddel samme dag. Forbrukerrådet har opplyst om at følgende stod om åpent kjøp på innklagdes nettside:

«Om du ønsker å angre kjøpet ditt kan du bruke produktet i inntil 30 dager før det må returneres. Ved eventuelt verditap som oppstår ved bruk av produktet ut over avdekking av varens art, egenskaper og funksjon må du som kunde dekke.

Om du velger å benytte deg av din angrerett, ber vi deg tenke på at produktet skal være i vesentlig uforandret stand, dvs. ikke ødelagt eller skadet. (...)

Angreretten gjelder ikke dersom:

Varen ikke kan returneres i samme stand og mengde, og skaden eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (...)»

Etter at han mottok returlapp sendte klageren støvsugeren tilbake sammen med angrerettskjema. Noen dager senere skal han ha fått pakke fra innklagde. Han forklarer at han ikke tok den imot den fordi han skjønte at det var støvsugeren som hadde blitt returnert til ham. Innklagde skal ha forklart på e-post at støvsugeren var brukt. Klageren skal da ha skrevet at støvsugeren ga et dårlig resultat og at den ikke stoppet og derfor ødela møblene hans. Den tok også dårlig opp støv. Når det gjaldt at støvsugeren er brukt stilte klageren spørsmål om hvordan kunne vite om støvsugeren var dårlig uten å bruke den. Innklagde avviser kravet og viser til at produktet som ble levert tilbake var i så dårlig stand at de ikke kan selge produktet som B-produkt. Returen ble av denne grunn ikke godkjent. Innklagde viser til fremlagte bilder av støvsugeren som blant annet skal vise støv og hår som har samlet seg på børsten, samt hakk og riper på støvsugeren. Til dette har klageren anført at han hadde brukt støvsugeren, men ikke slik som på vist på bildene. Videre stoppet støvsugeren etter «2qm» og ga beskjed om at hele huset var støvsugd. Når det gjaldt ripene, kom disse av at støvsugeren ikke stoppet når den skulle stoppe. Innklagde anførte underveis i meklingen at det var nytt for dem at det skulle være noe feil med støvsugeren og om det var årsaken til at støvsugeren så ut som den gjorde, var det en annen sak. De ønsket å sende inn støvsugeren til et autorisert verksted og gjorde oppmerksom på at dersom det ikke skyldtes fabrikasjonsfeil, ville det tilkomme undersøkelseskonstander og frakt på mellom kr 900-1.200,-.

Innklagde viser også til at de ikke vil selge produktet videre til ny kunde dersom klageren mener at det er en feil på det og uansett må de bytte børster, rengjøre, bytte deksel og betale for undersøkelse og medgått tid til å bytte deler.

Klageren aksepterte etter hvert at innklagde undersøkte produktet. Resultatet av undersøkelsen forelå ikke på det tidspunktet saken ble avsluttet med tilbud om behandling. Klageren har ikke i ettertid sendt inn rapporten.

Påstand

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving og tilbakebetaling av kr 6.795,-. Subsidiært krever han å angre kjøpet. Atter subsidiært kreves retur i henhold til butikkens regler om 30 dagers åpent kjøp. Atter atter subsidiært kreves prisavslag stort kr 6.795,-.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. § 1 og angrerettloven 20. juni 2014 nr. 27 (angrl), jf. lovens § 1. Etter fkjl. § 15 første ledd skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det fremgår av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 14 første ledd, jf. § 7 og § 18.

Klageren har ikke dokumentert mangel.

Om du velger å benytte deg av din angrerett, ber vi deg tenke på at produktet skal være i vesentlig uforandret stand

Det neste spørsmålet er deretter om klageren kan benytte seg av angreretten. Det legges til grunn at klageren ga melding om bruk av angreretten innen fristen, jf. angrl. § 11 første ledd. Innklagde har heller ikke bestridt dette. Tvisten gjelder imidlertid om angreretten er avskåret fordi «varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side», jf. angrl. § 12 første ledd bokstav a).

Det følger av lovens 4 forarbeider (Ot.prp.nr.36 (1999–2000) s. 68 flg. og fast praksis i Forbrukertvistutvalget at en forbruker kan prøve en ting uten at angreretten bortfaller, såfremt bruken er begrenset og aktsom. Innklagde har gjort gjeldende at støvsugeren var såpass brukt at børster og deksel måtte byttes og at den måtte rengjøres. Dette er underbygd med bilder. Klageren har ikke dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at støvsugeren ikke var brukt i en slik grad som bildene tilsa. Utvalget finner det således godtgjort at støvsugeren ikke er tilbakelevert i tilnærmet samme stand og mengde, og angreretten anses således ikke å være i behold.

Ved åpent kjøp gis det innimellom rettigheter utover forbrukerkjøpsloven bestemmelser. Innklagde står således fritt til selv å sette vilkår for sin ordning om åpent kjøp. Det er uomtvistet at innklagde fremsatte vilkår for åpent kjøp, og klageren har ikke anført at han ikke fikk forelagt disse. Også etter at klageren hadde reklamert, fikk han informasjon fra innklagde om at han kunne bruke produktet i 30 dager før det ble returnert. Ordlyden i vilkårene for åpent kjøp tillater kunden å «bruke produktet i inntil 30 dager». En naturlig språklig forståelse tilsier at forbrukeren kan benytte produktet i større utstrekning enn ved ordinær angrerett. Selv om vilkårene videre sier at produktet skal være i «vesentlig samme stand», beskrives dette med at produktet ikke skal være «ødelagt eller skadet». Utvalget viser til drøftelsen ovenfor om hvilken stand støvsugeren var i, og finner det er godtgjort at det foreligger verditap for innklagde som følge av klagers bruk, dog ikke i en slik grad at den er ødelagt eller skadet. Utvalget viser til innklagdes egen uttalelse om at støvsugeren ikke kunne selges før de fikk avdekket om det forelå mangel på støvsugeren og uansett at børster og deksel ble byttet, samt maskinen ble rengjort. I så fall ville de kunne tillate heving med fradrag for retting. Utvalget forstår det slik at innklagde siktet til returnering av produktet, ikke heving i lovens forstand. At innklagde vil bytte børster og deksel er ikke begrunnet i at det er ødelagt eller skadet, men synes å være begrunnet i et videresalg. Verditap er ifølge vilkårene ikke til hinder for åpent kjøp, men sier at slikt verditap må kunden selv dekke. At et produkt ikke kan videreselges i den tilstand den returneres i, er et forhold innklagde må bære risikoen for ved å tilby åpent kjøp med de ovennevnte vilkår.

Utvalget er etter dette kommet til at klageren har rett til å returnere produktet, men med reduksjon i verdi. Ingen av partene har anført hvor stort verditapet er i dette tilfellet. Utvalget har etter dette kommet til at klageren må dekke kr 3.000,- for verditap. Det er ikke opplyst hvor støvsugeren befinner seg etter at innklagde skulle foreta undersøkelse av produktet. Utvalget legger til grunn at dersom klageren har produktet, returneres det til innklagde.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2022, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS