Foto: iStock

KLAGE PÅ ROBOTSTØVSUGER

JURIDISK: Opplysninger gitt under kjøpssituasjonen vil kunne ha betydning på om produktet har en mangel eller ei.

Publisert

I denne saken er det ikke noe mangel på produktet, men kjøper påstår at hun satte krav til spesiell funksjon, og gitt beskjed om dette.

SAKEN GJELDER: KLAGE PÅ ROBOTSTØVSUGER

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Hvorvidt tingen er mangelfull skal i utgangspunktet vurderes ut ifra forholdene ved leveringen

Klageren kjøpte den 09.05.2019 en robotstøvsuger til kr 4.087,- av innklagde. Ordrebekreftelse er fremlagt. Klageren har forklart at hun før kjøpet fikk veiledning fra innklagde på hvilken robotstøvsuger som ville passe hennes behov. Videre har klageren forklart at hun overfor innklagde var tydelig på at hun ønsket en robotstøvsuger som kunne styres etter behov, at den kunne fjernstyres og at den kunne rominndeles, slik at den kunne støvsuge ulike avgrensede områder. 

Klageren skal ha oppdaget at det ikke var mulig å rominndele støvsugeren da hun skulle sette opp støvsugeren etter kjøpet, og reklamerte til innklagde 19.07.2019. Hun anfører at støvsugeren ikke samsvarer med den informasjonen hun fikk av innklagde før kjøpet. Klageren krever på bakgrunn av dette at innklagde betaler henne hevingsoppgjør med kr 4.087,-. Innklagde har avvist klagerens krav og anfører at støvsugeren ikke er mangelfull. Innklagde har forklart at slik informasjon aldri er blitt gitt. 

De har hørt over lydbåndet av samtalen med klageren før kjøpet fra 07.05.2019, men kan ikke høre at det er gitt informasjon om at den kan rominndeles. Innklagde forklarer at denne støvsugeren ikke har en slik funksjon. Innklagde har på bakgrunn av dette krevd frifinnelse for klagerens krav.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale hevingsoppgjør med kr 4.087,-. Innklagde har krevd frifinnelse for klagerens krav.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Etter fkjl. § 15 første ledd skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det er også en mangel ved tingen hvis den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet. 

Hvorvidt tingen er mangelfull skal i utgangspunktet vurderes ut ifra forholdene ved leveringen. Ifølge fkjl. § 18 andre ledd skal imidlertid funksjonssvikt og andre feil som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha vært til stede på kjøpstidspunktet. Etter alminnelige bevisregler er det klageren som må sannsynliggjøre den eller de omstendigheter som kravet er grunnet på. Klageren har anført at støvsugeren ikke har en funksjon som gjør at hun kan rominndele støvsugingen. Dette er bekreftet av innklagde. 

Klageren anfører imidlertid at det ble gitt informasjon om en slik funksjon før kjøpet. Utvalget finner ikke holdepunkter for at det er avtalt at støvsugeren skal ha denne funksjonen. Utvalget kan heller ikke se at det er dokumentert at klageren fikk opplyst at støvsugeren kunne rominndeles. På denne bakgrunnen har utvalget konkludert med at støvsugeren ikke avviker fra det som er avtalt og at det heller ikke er gitt uriktige opplysninger om støvsugeren. Det foreligger på bakgrunn av dette ikke en mangel, og kravet avvises.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2023, som ble distribuert uke 41. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

 

 

Powered by Labrador CMS