Foto: iStock
Foto: iStock

FEIL PÅ SKRIVER

JURIDISK: Forbrukerkjøpsloven regulerer salg mellom en forbruker og en profesjonell part. Er kunden en næringskunde gjelder Kjøpsloven.

Publisert

Et enkeltmannsforetak er en lovlig selskapsform med et organisasjonsnummer, og dermed ingen forbruker. I denne saken påpeker klager at hun ikke får benyttes produktet i arbeid, men sier samtidig at det er kjøpt til privat bruk. Hun krever også erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Siden Forbrukerklageutvalget kun behandler forbrukersaker, så blir ikke denne tatt til behandling.

Saken gjelder: FEIL PÅ SKRIVER

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte 21.04.2016 en skriver av innklagde (kjedebutikk) for

kr 6.719,30. Kjøpesummen er betalt. Klageren fikk 30 prosent rabatt på skriveren, som ordinært kostet kr 9.599,-, fordi hun var Fjordkraft-kunde. Klageren forklarer at hun prøvde maskinen, men at den gav svært dårlige og ubrukelige fargekopier. Hun opplyser at hun var mest interessert i fargekopier i sitt arbeid, og at hun derfor gjorde mange forsøk, uten at brukbart resultat. Klageren forklarer at hun reklamerte til innklagde, som lovet at leverandør skulle sende henne nye fargekassetter. Hun opplyser at hun ventet lenge, uten at hun mottok noe, og at dette medførte at arbeidet også måtte vente.

Klageren leverte skriveren til innklagde. Etter diverse runder fikk klageren refundert beløpet hun hadde betalt for maskinen. Hun mener imidlertid at hun har krav på tilbakebetaling av ytterligere kr 2.879,-, som hun fikk i rabatt.

Klageren forklarer at saken har tatt lang tid, og at hun ikke fikk begynt sitt arbeide før ett år etter kjøpet, og således har tapt masse penger. Hun opplyser at hun driver en designvirksomhet, med publikasjoner som salgsvare. Det er ifølge klageren vanskelig å anslå hvor mye hun har tapt, da det er vanskelig å si hvor stort salget ville ha vært. På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om erstatning stor kr 2.879,-samt renter. Innklagde avviser kravet, og kan ikke se hvorfor klageren skal få refundert med enn hun har betalt for skriveren. De viser til at skriveren ble reparert, men at klageren ikke ønsket den tilbake, og har fremlagt en rapport av 02.05.2017, hvor det fremgår følgende:

«Kjørt rens på skriverhoder, testet med vanlig og glossy papir. Begge papirskuffer er ordentlig på plass. Reinstallert ny utskriftsluke, da denne var knekt på original.»

Klageren påpeker at hun reklamerte over feil ved fargekopifunksjonen, ikke skriverdeler. Forbrukerrådet tok i telefonsamtale 04.10.2018 opp spørsmålet om skriveren var kjøpt til privat bruk eller til bruk i næring. Ifølge fremlagt telefonnotat opplyste klageren da at skriveren primært ble kjøpt til privat bruk, selv om det i klagen ble oppgitt at den også skulle brukes til arbeid. I e-post til Forbrukerklageutvalgets sekretariat av 05.12.2018 opplyser klageren at hun skulle ha skriveren privat, særlig til utskrift av private bilder. Hun opplyser at hun er 72 år og ikke driver næringsvirksomhet. Innklagde opplyser at klagerens navn er registrert hos dem, og at det er ukjent for dem om klageren har kjøpt skriveren i næring. Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne erstatning stor kr 2.879,-samt renter.

Utvalget er således av den oppfatning at klageren ikke var å anse som en forbruker ved kjøpet

Utvalget ser slik på saken:

Forbrukerklageutvalgets virksomhetsområde er definert i forbrukerklageloven 01.03.2017 § 1. Det fremkommer av bestemmelsens første ledd a) at utvalget blant annet behandler klager om kjøp av ting til forbruker.

Videre fremgår det av bestemmelsens annet ledd at Forbrukerklageutvalget behandler klagesaker etter første ledd a) mellom forbruker og næringsdrivende og mellom to forbrukere.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. hvtjl. § 1 annet ledd. Dersom klagen ikke hører inn under utvalgets virkeområde, skal saken avvises, jf. forbrukerklageloven § 5 annet ledd a).

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2019, som ble distribuert 28. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2019, som ble distribuert 28. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Utvalget legger til grunn at hovedformålet med å kjøpe dem omtvistede skriveren var å bruke den i klagerens designvirksomhet. Det vises til hennes egen innledende forklaring i klagen til Forbrukerrådet, hvor hun redegjør for hvordan problemene med skriver medførte at hun ikke fikk arbeidet som planlagt.

Til dette kommer at klageren er innehaver av et enkeltpersonforetak. At klageren, etter nærmere redegjørelse fra Forbrukerrådet om konsekvensen av næringskjøp, opplyser at skriveren ble kjøpt privat, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Utvalget er således av den oppfatning at klageren ikke var å anse som en forbruker ved kjøpet, og klagen faller da utenfor utvalgets virkeområde, jf. forbrukerklageloven § 1 første og annet ledd. Utvalget kan etter dette ikke behandle saken, og den må derfor avvises, jf. forbrukerklageloven § 5 annet ledd a).

Powered by Labrador CMS