Foto: iStock
Foto: iStock

VERKSTEDET ØDELA PRODUKTET

JURIDISK: Ved ombytte skal kunden ha «tilsvarende produkt». Om dette ikke er mulig å skaffe, kan det fort bli uenighet. I denne saken gikk uenigheten på hvor stor erstatning kunden skal få.

Publisert

Et viktig punkt var den tilstanden produktet var i når det ble levert inn. Legg også merke til at når innklagede «er totalt taus» i klagebehandlingen, så legges øvrige opplysninger til grunn. Det er tvilsomt om innklagede «tjener» på å forbli taus.

Saken gjelder: VERKSTEDET ØDELA PRODUKTET

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Den 03.04.2017 leverte klageren sin iPad Mini 2 med 32 GB 4G til innklagde for bytte av skjerm. Det er fremlagt servicekvittering i saken. Klageren forklarer at touchfunksjonen ved iPaden ble ødelagt av innklagde samme dag som hun leverte den inn. Hun forklarer at hun reklamerte muntlig til innklagde og viste til at touchfunksjonen fungerte før innlevering. Ifølge klageren skulle innklagde prøve å reparere dette. Klageren opplyser at innklagde 11.04.2017 informerte om at iPaden fremdeles ikke virket. Hun reklamerte på nytt til innklagde den 12.04.2017. Klageren opplyser at hun ikke fikk svar til tross for flere purringer. Klageren krever erstatning på kr 6.000,-, samt renter. Erstatningskravet knytter seg til anskaffelsen av ny tilsvarende vare. Klageren har fremlagt salgsannonser fra Elkjøp og Eplehuset for en rekke iPader, herunder salgsannonse fra Elkjøp der det fremgår at en iPad 32 GB WiFi + Cellular (gull) koster kr 5.089,- eller kr 5.190,- og en iPad Mini 4 128 GB WiFi + Celluar (stellar grå) koster kr 5.769,-. Klageren forklarer at hun ikke fant iPad mini med samme lagringsplass som den hun hadde. Innklagde har verken besvart Forbrukerrådets henvendelser eller reagert på Forbrukerklageutvalgets oppfordring om tilsvar, lovlig forkynt for innklagde den 12.04.2018. Innklagdes anførsler fremgår av dokumentasjonen klageren har fremlagt. Innklagde godtok å erstatte klagerens iPad i e-post av 09.10.2017 fra en av teknikerne, der det fremgår:

«Har nettopp fått bekreftelse av min overordnet at din ipad vil bli erstattet, og at kjøp av ny ipad vil bli gjennomført i morgen (10/10/17). Når ipaden er kjøpt hos forhandler vil vi ta kontakt med deg via telefon så fort vi mottar den. Ipaden vil være klar for henting i løpet av morgendagen.»

Videre skriver innklagde i e-post av 11.10.2017 fra butikksjefen:

«Fikk høre fra min ansatt at den ipaden som ble kjøpt til deg ikke var den samme. Han sa også at du ønsker å få de tilbudene skriftlig. Dette er det vi bruker å gjøre i slike saker. Om vi har mulighet så erstatter vi den ødelagte enheten med en likedan så gjør vi det. Er det ikke mulighet til å erstatte med en eksakt samme enhet tilbyr vi å erstatte enheten i dens faktiske verdi når den ble levert (2.350kr) eller oppgradere enheten til en bedre versjon mot at du betaler mellom legget fra den du hadde til den nye enheten. Gi meg tilbakemelding på hva du tenker om saken, slik at vi får løst dette så raskt som mulig. Beklager virkelig at dette har tatt så lang tid og at du har fått et dårlig inntrykk på hvordan vi driver.»

Det fremgår av e-post fra tekniker av 11.10.2017:

«Dette er tilbudet vi ga deg Tirsdag 10-10-2017:

  • Vi kjøper en ny enhet med de samme spesifikasjonene som kunden sin tidligere iPad Mini 2, og kunden betaler mellomlegget.
  • Vi refunderer til kunden 2.390,- for dekning av iPad Mini 2.»

Klageren mener at innklagde kostnadsfritt skal skaffe henne et tilsvarende produkt, slik at hun blir stilt som om skaden ikke er skjedd. Klageren godtar ikke å måtte betale mellomlegget for å få en lik iPad med tilsvarende funksjoner som den som ble ødelagt. Hun godtar heller ikke å motta en annen type iPad enn den hun hadde. Hun krever å få en ny iPad med tilsvarende funksjoner av innklagde kostnadsfritt.

Påstand:

I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren

Klageren har nedlagt påstand om erstatning på kr 6.000,-, samt renter.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder en avtale om skifte av skjerm på Ipad som er inngått mellom en tjenesteyter i næringsvirksomhet og en forbruker. Forholdet reguleres derfor av lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere av 16. juni 1989 nr. 63 (hvtjl.), jf. lovens § 1. Innklagde har ikke gitt direkte uttalelse i saken. Den avgjøres derfor på grunnlag av sakens øvrige opplysninger, herunder klagerens forklaring, jf. forbrukerklageloven § 6. Det følger av hvtjl. § 5 første ledd at tjenesteyteren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg.

I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren. Dersom tjenesten ikke fører til det resultat som forbrukeren i samsvar med blant annet § 5 har rett til å kreve eller som ellers er avtalt, foreligger mangel, jf. hvtjl. § 17 første ledd. Utvalget finner det sannsynliggjort at partene er enige om at innklagde har ødelagt iPaden, og skulle erstatte den. Det vises til de fremlagte e-postene fra innklagde datert 09.10.2017 og 11.10.2017. Innklagde har tilbudt kr 2.390,- i erstatning, men klageren krever en høyere erstatning. Det fremgår av hvtjl. § 28 at forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av mangel. Det er kun det økonomiske tapet som følger av mangelen som skal dekkes, jf hvtjl. § 30 første ledd. Klagerens tap tilsvarer iPadens verdi på skadetidspunktet. Det er ikke fremlagt kvittering som viser hva klagerens iPad kostet som ny, eller hvor gammel den var. Klagerens iPad hadde knust skjerm på skadetidspunktet, hvilket innebærer at dens verdi må anses å være lavere enn en brukt iPad med hel skjerm. Klageren har fremlagt kostnader for å kjøpe iPad med 32 GB og iPad mini 4 med 128 GB. Prisen på disse er litt over fem tusen. Klageren fant ikke samme modell som hun hadde fra før eller en iPad Mini 4 med 32 GB. Klagerens økonomiske tap som følge av mangelen må fastsettes skjønnsmessig ut fra prisen for ny iPad, men tatt i betraktning at klagerens gamle iPad hadde knust skjerm. Klageren har ikke krav på en bedre iPad enn den hun hadde før reparasjonen hos innklagde. Etter dette finner utvalget at innklagdes tilbud er passende. Klageren har krav på kr 2.390,- i erstatning. Renter løper fra 30 dager etter at skriftlig påkrav om betaling ble sendt innklagde, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum. Dette skjedde ved klagerens e-post til innklagde av 12.04.2017. Renter tilkjennes således fra 12.05.2017.

Powered by Labrador CMS