Foto: iStock

KLAGE PÅ OPPMØTEGEBYR

JURIDISK: I henhold til håndverkstjenesteloven har tekniker (i dette tilfellet) en frarådingsplikt dersom reparasjonen ikke vil lønne seg økonomisk sett ut i fra produktets verdi.

Publisert

I dette tilfellet er det en ti år gammel koketopp. Men tvisten er om oppmøtegebyret, som skal opplyses til kunden i forkant.

KLAGE PÅ OPPMØTEGEBYR

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klager kjøpte 24.9.2007 en induksjonstopp for kr 5.495,-. Kjøpskvittering er fremlagt i saken. Klageren opplyser at to av platene i desember 2017 sluttet å virke, og at det blinket en feilmelding «(F/0)» på indikatoren for disse platene. Hun kontaktet innklagde, og etter avtale kom det 28.11.2017 en servicetekniker, som angivelig uten å ha undersøkt induksjonstoppen hadde opplyst at den elektroniske delen på venstre side var defekt og måtte skiftes. Han hadde med seg en ny, og ga en pris på kr 3.800,- for delen og arbeidet. I tillegg kom det et oppmøtegebyr på

kr 918,-. Det var uaktuelt for klageren å bruke så mye penger på en ti år gammel induksjonstopp. Hun mener det var åpenbart for innklagdes serviceavdeling allerede ved hennes telefonhenvendelse, at induksjonstoppen ikke kunne repareres uten å kjøpe en ny og kostbar del. Dette mener hun innklagde pliktet å informere henne om. Klageren erkjenner at hun kjente til oppmøtegebyret for undersøkelsen, og at hun hadde akseptert risikoen for at en reparasjon kunne være ulønnsom. Hun ville imidlertid ikke ha inngått avtalen dersom hun hadde visst at apparatet ikke trengte undersøkelse. Hun hevder innklagde visste hva feilen var før oppmøtet, og at plikten til å frarå tjenesten om undersøkelse av apparatet, så vel som selve reparasjonen, inntrådte før serviceteknikeren møtte opp hos henne.

Hun reklamerte overfor innklagde 5.7.2017, og krevde tilbakebetaling av kr 918,- for oppmøtekostnaden. På dette grunnlag krever klageren erstatning med kr 918,- og renter.

Utvalget har lagt vekt på innklagdes bestillingsbekreftelse, der det blant annet informeres om at dersom reparasjon ikke er lønnsomt, vil det bli belastet et oppmøtegebyr

Innklagde har fremlagt bestillingsbekreftelsen, og vist til at det opplyses spesifikt om at det vil tilkomme oppmøtekostnad dersom reparasjonen blant annet ikke anses lønnsom. Ved bestilling og aksept av et serviceoppdrag for undersøkelse av et apparat så åpenbart utenfor reklamasjonstiden som her, mener innklagde at risikoen for omkostninger må forventes å være klart til stede. Innklagde hevder frarådningsplikten er overholdt ved at teknikeren ganske umiddelbart stanset arbeidet da det ble klart at reparasjonen ikke var regningssvarlig.

Innklagde hevder videre at apparatets tekniske stand må bedømmes av fagmann etter fysisk kontroll. Det kan angivelig være flere bakenforliggende årsaker til at apparatet stanser og viser feilkoder. Derfor er omfanget av en eventuell reparasjon umulig å fastslå med sikkerhet over telefon. Innklagde mener dessuten at klageren må ha vært klar over at reklamasjonstiden på det ti år gamle apparatet var utløpt, og at hun aksepterte en bestilling av en tjeneste mot betaling. Innklagde mener det derfor foreligger en bindende avtale.

Ifølge Forbrukerrådet har innklagde i telefonsamtale med dem opplyst at de har 18 – 19.000 oppdrag i året bare i Norge, og at de derfor må automatisere deler av servicebestillinger og annen generell korrespondanse. Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne erstatning med kr 918,- og renter.

Utvalget ser slik på saken:

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2020, som ble distribuert 22. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Det er uomtvistet at reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), § 27 annet ledd er utløpt, da induksjonstoppen er ti år gammel.

Saken gjelder en avtale om en bestemt tjeneste som er inngått mellom en tjenesteyter i næringsvirksomhet og en forbruker, og reguleres derfor av lov om håndverkertjeneste m.m. for forbrukere 16. juni 1989 nr. 63 (htjl.), jf. lovens § 1.

Det følger av htjl. § 7 første ledd at dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli til rimelig nytte for forbrukeren, skal tjenesteyteren orientere forbrukeren om det. Utvalget har lagt vekt på innklagdes bestillingsbekreftelse, der det blant annet informeres om at dersom reparasjon ikke er lønnsomt, vil det bli belastet et oppmøtegebyr. Etter utvalgets syn er klageren med dette tilstrekkelig informert om at det ville påløpe et oppmøtegebyr. Klageren kan ikke høres med at hun allerede ved sin første telefonhenvendelse til innklagde burde vært frarådet utbedring, da et oppmøte er nødvendig for å fastslå om det foreligger feilen. Klagen har etter dette ikke ført frem.

Powered by Labrador CMS