DAB-RAPPORTEN KLAR I SEPTEMBER

Den 2. september offentliggjør Medietilsynet rapporten som forteller hvordan bransjen ligger an når det gjelder å oppfylle slukkekravene for FM-nettet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har i sommer arbeidet med å måle ettermonteringstilbudet for dab-utstyr i bil, og har i forkant hatt en viss dialog med Kulturdepartementet. De har gitt oss forholdsvis frie hender, og vi har gjennomført en spørreundersøkelse som vi nå bearbeider. Dette tallmaterialet vil være en del av statusrapporten som vi skal sende departementet 1. september. Rapporten vil trolig offentliggjøres dagen etter, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet til fagbladet Elektronikkbransjen.

Nytt er det at detaljene for beslutningsprosessene rundt slukkingen av FM-nettet vil bli beskrevet i statsbudsjettet for 2015. Kulturdepartementet tar sikte på å fatte en beslutning våren 2015.

– Hvordan ligger kringkasterne og radiobransjen an når det gjelder å oppfylle slukkekravene for FM-nettet?

Rapporten angir status for slukkevilkårene på nåværende tidspunkt, og innebærer ingen fasit ettersom det er en prosess som skal skje i etterkant

– Vi kan naturlig nok ikke si noe om dette før rapporten er lagt frem for Kulturdepartementet. Det er særlig informasjon rundt bilkravene vi nå arbeider med å sammenstille. Den forrige statusrapporten kom så sent som i mars, så når det gjelder lytterkravet har vi ingen nyere tall enn målingen fra andre kvartal på 47 prosent. Tallet for tredje kvartal kommer ikke før i oktober, og vi vil i rapporten ikke spekulere i om man oppnår 50 prosent ved årsskiftet, sier Langnes.

Rapporten ingen fasit

– Hvordan har dere målt ettermonteringstilbudet for dab i bil?

– Vi vil beskrive metoden kort i rapporten.

– Hvilken betydning har denne rapporten for om FM-nettet slukkes i 2017 eller 2019?

– Den vil være ett av flere underlagsdokument for Kulturdepartementet i beslutningsprosessen. Det kan tenkes Medietilsynet vil måtte levere utfyllende opplysninger til departementet i etterkant. Rapporten angir status for slukkevilkårene på nåværende tidspunkt, og innebærer ingen fasit ettersom det er en prosess som skal skje i etterkant. Det er heller ikke til å underslå at Post- og teletilsynet (PT) kommer med en viktig rapport før 1. mars, der man har gjennomgått dekningsberegningene til Norkring, sier Langnes.

PT uttalte i fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2014 at de fra utbyggingen av det digitale bakkenettet for fjernsyn har god erfaring med at Norkrings beregninger av befolkningsdekningen stemmer.

Norkring snart i mål

Seksjonssjef Jonas Jacobsson i Norkring forteller til fagbladet Elektronikkbransjen at 753 av de planlagte 761 sendestasjonene i regionblokka per 19. august er på lufta, og at man nå ikke er langt unna kravet om en befolkningsdekning på 99,5 prosent i blokka som omfatter NRK-kanalene. Når det gjelder riksblokka, som omfatter de kommersielle kanalene, var dekningskravet på 90 prosent allerede nådd før sommeren. Når dab-nettet er ferdig utbygd, vil totalt 921 sendere erstatte dagens rundt 3.000 FM-sendere.

– Vi rapporterer bransjens egne dekningsberegninger og våre undersøkelser knyttet til slukkevilkårene. I utgangspunktet er dette den siste fullverdige statusrapporten vi skal levere til Kulturdepartementet, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet.

Medietilsynet arbeider også med to andre oppdrag knyttet til digitalisering av lokalradio. For det første kartlegger tilsynet konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet, og utarbeider et forslag til hvilke lokalradiokanaler som bør få anledning til å fortsette på FM og hvilke radioer som må digitaliseres. For det andre utarbeider tilsynet et forslag til overordnet modell for tildeling av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka. Begge disse utredninger skal overleveres Kulturdepartementet innen 15. september. Departementet vil etter planen våren 2015 legge frem en stortingsmelding om digitalisering av lokalradio, som blir sendt på høring før meldingen fremlegges for Stortinget.

Powered by Labrador CMS